Logo

Phần 6: Dâng Vì Biết Ơn – Expressing Gratitude Through Giving

Watch Now

Series: Hầu Việc Chúa – Serve the Lord
Phần 6: Dâng Vì Biết Ơn – Expressing Gratitude Through Giving

Mục sư Nguyễn Văn Tín
Chúa Nhật ngày 5 tháng 5, 2024

Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?
Thi Thiên 116:12