Logo

Latest Sermon

Phần 1: Ở Bên Chúa - At the Lord’s Side

Series: Tìm Kiếm Chúa – Seek the Lord
Phần 1: Ở Bên Chúa - At the Lord’s Side

Mục sư Nguyễn Văn Tín
Chúa nhật ngày 2 tháng 6, 2024

Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn một ngàn ngày khác.
Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi hơn là ở trong trại kẻ dữ.
Better is one day in your courts than a thousand elsewhere; I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked.
Thi Thiên (Psalm) 84:10

Ministries

Our Ministries

Call Us

3635 SE 72nd Avenue Portland, OR 97206

(503) 774-1712

[email protected]

Call Us

3635 SE 72nd Avenue Portland, OR 97206.

(503) 774-1712

[email protected]

Get In Touch

Don't hesitate Contact Us

Feel free to Contact Us.