Logo

Latest Sermon

Hiếu Thảo với Cha Mẹ - Honor Your Parents

Mother's Day 2024

Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.
Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the LORD your God is giving you.
Xuất Ê-díp-tô Ký (Exodus) 20:12

Ministries

Our Ministries

Call Us

3635 SE 72nd Avenue Portland, OR 97206

(503) 774-1712

[email protected]

Call Us

3635 SE 72nd Avenue Portland, OR 97206.

(503) 774-1712

[email protected]

Get In Touch

Don't hesitate Contact Us

Feel free to Contact Us.