Logo

Latest Sermon

Sermon: Becoming like Jesus - Trở Nên Giống Chúa Giê-xu

Ai nói mình ở trong Ngài thì phải bước đi như chính Ngài đã bước đi.
1 Giăng 2:6

Ministries

Our Ministries

Call Us

3635 SE 72nd Avenue Portland, OR 97206

(503) 774-1712

[email protected]

Call Us

3635 SE 72nd Avenue Portland, OR 97206.

(503) 774-1712

[email protected]

Get In Touch

Don't hesitate Contact Us

Feel free to Contact Us.