Logo

Hiếu Thảo với Cha Mẹ - Honor Your Parents

Watch Now

Mother's Day 2024

Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.
Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the LORD your God is giving you.
Xuất Ê-díp-tô Ký (Exodus) 20:12