Logo

Phần 5: Đầu Tư Vào Nhà Đời Đời - Eternal Investments

Watch Now

Series: Hầu Việc Chúa – Serve the Lord
Phần 5: Đầu Tư Vào Nhà Đời Đời - Eternal Investments

Mục sư Nguyễn Văn Tín
Chúa Nhật ngày 28 tháng 4, 2024

Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.
Ma-thi-ơ 6:19-21