Logo

Sermon: Giúp người khác phát triển ân tứ - Facilitate others to develop their talents

Watch Now

Series: Hầu Việc Chúa – Serve the Lord
Phần 4: Giúp người khác phát triển ân tứ - Facilitate others to develop their talents
Mục sư Nguyễn Văn Tín
Chúa Nhật ngày 21 tháng 4, 2024

Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu; và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác đều cùng vui mừng.
1 Cô-rinh-tô 12:26